Advies en Verkoop

Advies, daar begint het natuurlijk mee. Ik kom bij u ter plekke, en we meten samen de hardheid van het water bij u. Daarna kan ik u precies vertellen welk type waterontharder u nodig heeft.

Installatie

Uw waterontharder moet natuurlijk ook nog geïnstalleerd worden. Dat kom ik persoonlijk doen. Daarbij gebruik ik alleen de allerhoogwaardigste materi-alen. Uw garantie voor zacht water.

Onderhoud

Om langdurig perfect te werken, moet een waterontharder natuurlijk af en toe onderhouden worden. Een jaarlijks onderhoud garandeert u een perfecte werking en lange levensduur.

Herstelling

Mocht er, tegen alle verwachtingen in, toch ooit een defect komen aan uw waterontharder, dan kom ik die persoonlijk herstellen, zodat u heel snel weer zacht water hebt.

Verkoopvoorwaarden Waterontharders Rudi Verelst

Verkoopsvoorwaarden Rudiger Verelst

Artikel 1 Toepassingsgebied
1.1 Behoudens andersluidende,schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen
geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden waarvan de medecontractant erkent kennis te hebben
er mee akkoord te gaan.
Artikel 2 Prijzen
2.1 De aangeduide prijzen zijn deze geldend op datum van bestelling en gebaseerd op de wisselkoersen van
die dag.Indien tussen de besteldatum en de leveringsdatum een prijsverhoging mocht tussenkomen
ingevolge koerswijzigingen,kostprijsfacturen of wijzigingen van taksen of belastingen,kan Verelst Rudiger
deze niet aan de klant doorrekenen.Elke andere prijsverhoging,buiten wil van Verelst Rudiger om,kan
steeds worden doorgerekend.Indien de verhoging meer dan 5% bedraagt kan de koper voor levering afzien
van de koop,mits betaling van een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 20% van de
contractprijs.
Artikel 3 Leveringstermijnen
3.1 De leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven.Vertragingen wettigen geenszins de
annulatie van de bestelling,het verbreken van het contract,een prijsvermindering of enige eis tot
schadevergoeding.
Artikel 4 Garantie
4.1 Bepaalde door de verkoper geleverde goederen dragen een garantie van 1,2,3,4,5,10,dan wel 15
jaar,garantietermijn die naar aanleiding van de verkoop aan de koper zal worden meegedeeld.
4.2 Verelst Rudiger verleent slechts een garantie die strikt beantwoordt aan de voorwaarden en
garantielimieten die de fabrikant of de leverancier,voor het geval de fabrikant niet dezelfde persoon is als de
leverancier,worden opgelegd.
4.3 De door ons vervangen onderdelen blijven ons eigendom.Onze waarborg kan in geen geval gelden voor
breuk,beschadiging,ongeval enz… voortvloeien uit een overdreven of abnormaal gebruik,uit
nalatigheid,verkeerd onderhoud,vergetelheid of ondeskundigheid van diegene die gebruik maken van het
materiaal.
4.4 Onze garantie vervalt indien de goederen tijdens de garantieperiode aan derden worden toevertrouwd
ter controle of herstelling,of indien de door ons geleverde onderdelen vervangen werden door onderdelen die
niet van onze firma afkomstig zijn.
4.5 Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de schade die het gevolg is van externe factoren zoals
vorstschade,brand en blikseminslag,de daarna verbonden herstel-of vervangingskosten zullen door Verelst
Rudiger in rekening worden gebracht.Art 1792 van het B.W. m.b.t. de twintigjaarlijkse aansprakelijkheid is in
deze niet van toepassing.
4.6 De klant mag in geen geval enige wijziging,hoe gering ook,aanbrengen aan het geleverde materiaal
zonder uitdrukkelijke,schriftelijk toestemming.De garantiebepalingen zijn slechts van toepassing als de klant
zijn verbintenissen ivm de betaling heeft nageleefd.
4.7 De koper dient in te staan voor het kopiëren en bewaren van de belangrijkste informatie,dat een voor
herstelling binnengebracht onderdeel kan bevatten,gezien deze informatie gedurende de herstelling kan
verloren gaan.In geen geval kan Verelst Rudiger verantwoordelijk worden gesteld over eventueel verlies van
deze info.
4.8 Goederen waarvan de waarborglabels,serie-of lotnummers van de fabrikant verwijderd,gebroken of
beschadigd zijn worden niet aanvaard.
Artikel 5 Betalingen
5.1 De fakturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper,binnen de 14 dagen na plaatsing of levering
,behoudens anders luidende overeenkomst bij de bestelling.
5.2 Alle producten blijven eigendom zolang het volledige bedrag van de betrokken faktuur niet betaald is.Tot
zolang behoudt Verelst Rudiger zich het recht voor ten alle tijden de goederen terug te halen,op kosten van
de koper. De facturen opgemaakt voor een herstelling, onderhoud of andere werken aan een waterbehandelingsinstallatiedienen betaald te worden binnen de 30 dagen na de uitvoering van deze werken.

Artikel 6 Annulatie,bestelling,ontbinding
6.1 Indien de koper zijn bestelling geheel of gedeeltelijk intrekt of indien de koper in gebreke blijft zijn
bestelling geheel of gedeeltelijk in ontvangst te nemen, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd
van 20% van de waarde van de bestelling onverminderd de mogelijkheid voor de verkoper om tot
gedwongen afname van het bestelde over te gaan.Elke annulering van het bestelde dient per aangetekend
schrijven te gebeuren.
6.2 Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verder leveringen stop te zetten en
tegelijkertijd het recht om de overeenkomst van rechtswege , zonder voorafgaande ingebrekestelling als
ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
6.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in gevolg van faillissement,kennelijk onvermogen alsook bij
om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle geleverde goederen blijven,in afwijking van artikel 1583B.W.,in hun totaliteit eigendom van de
verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom,kosten en intresten.De koper is er toe gehouden de
betreffende goederen geïndividualiseerd te bewaren tot de datum van algehele betaling.
Artikel 8 Betwisting
In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Mechelen bevoegd